Rada Osiedla 1000- lecia w Rzeszowie

 

Witamy na stronie informacyjnej Rady Osiedla 1000- lecia nr 11 w Rzeszowie

 

 
 
 
      Organem stanowiącym Osiedla jest Rada Osiedla, w skład której wchodzą członkowie wybrani przez mieszkańców. Osiedle, jako jednostka pomocnicza Miasta, działa zgodnie ze Statutem Osiedla.
 
 
 
Działania Rady Osiedla obejmują w szczególności:
 
 - organizowanie, inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Osiedla,
- wspieranie inicjatyw i działań służących integracji społeczności osiedlowej,
- współdziałanie z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie osiedla,
- występowanie do organów Miasta z wnioskami i opiniami, dotyczącymi realizacji funkcji Miasta na terenie Osiedla,
- przedstawianie opinii odnośnie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz planów szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Osiedla, a także jego zmian,
- utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami Osiedla,
- przekazywanie przez Przewodniczącego Rady wniosków i postulatów Radzie Miasta Rzeszowa, zgłaszanych przez mieszkańców,
- dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców Osiedla.

 

Zapraszamy mieszkańców do włączenia się w działalność Rady Osiedla
© 2013-2021 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl